top of page

Reactie sector gezinszorg op berichtgeving over Vlaams subsidieregister

Naar aanleiding van de eerste verjaardag van het Vlaams subsidieregister, berichtten verschillende media gisteren over de subsidies die de Vlaamse overheid verdeelt onder organisaties, verenigingen en lokale overheden. Vanuit de sector gezinszorg staan we achter transparantie, de burger heeft volledig recht om te weten waar zijn belastinggeld naar toe gaat, maar we betreuren sterk de manier waarop sommigen de feiten voorstellen.


Het subsidieregister is een goed initiatief op vlak van transparantie en beheer van overheidsmiddelen, op voorwaarde dat over de achterliggende besteding van de middelen en beoogde kostendekking eveneens transparant worden gecommuniceerd. Dit is hier niet gebeurd en we pleiten dan ook voor een duidelijke, correcte en volledige voorstelling van deze cijfergegevens. We betreuren dan ook misleidende framing.


Het subsidieregister geeft niet aan hoeveel mensen er dagelijks zorg en ondersteuning genieten. Het geeft niet aan dat deze subsidies de reële kostprijs van gezinszorg niet afdekken en we als zorgaanbieders en sociale ondernemers, alles in het werk stellen om de eigen bijdrage van de zorgvrager zo laag mogelijk te houden.


Graag tonen we aan wat de sector gezinszorg realiseert met dit subsidiegeld.


Meer dan 160.000 gezinnen worden jaarlijks ondersteund. De diensten voor gezinszorg zijn jaarlijks 18.500.000 uren aanwezig bij deze cliënten en stellen hierbij meer dan 28.000 medewerkers tewerk. Er wordt hierbij terecht verwacht dat de zorg en ondersteuning gebeurt op een kwaliteitsvolle wijze, dat medewerkers kunnen rekenen op een goed sociaal klimaat en de dienst voldoet aan alle erkenningsvoorwaarden. De subsidie aan de diensten gezinszorg is onvoldoende om alleen al de personeelskost af te dekken. De noodzakelijke en wettelijk bepaalde gebruikersbijdrage bedraagt gemiddeld reeds meer dan 7 euro per uur.


Het verlagen van subsidie aan de diensten voor gezinszorg zou inhouden dat de zorgbehoevende een veel hogere bijdrage moet betalen, het aanbod zou verminderen en er minder op inhoudelijke ondersteuning ingezet zou kunnen worden. De toegankelijkheid en kwaliteit van zorg en ondersteuning zouden hierdoor rechtstreeks in het gedrang komen.


Als sector blijven we pleiten voor een toereikend en betaalbaar zorgaanbod, een aanbod dat een kwalitatief antwoord kan formuleren op de reële zorgnoden, een zorgaanbod dat op een verantwoorde wijze met de middelen omgaat. Hiervoor zijn de nodige subsidies goed besteed.

Kommentare


bottom of page