top of page

Sociale partners dienstenchequebedrijven PSC 318.02 luiden de alarmbel

AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING


Sociale partners dienstenchequebedrijven PSC 318.02 luiden de alarmbel


De sociale partners betrokken bij de dienstenchequewerking binnen het PSC 318.02 (diensten voor gezinszorg) luiden de alarmbel over de leefbaarheid van de dienstenchequeactiviteit binnen de sector.


De tendensen vastgesteld in het rapport “Financiële analyse van de dienstenchequebedrijven” van het departement Werk en Sociale Economie zetten zich door. Binnen de sector 318.02 lijden alle organisaties een structureel verlies op de dienstenchequeactiviteit. Bij een meerderheid van de diensten diept het verlies zich het laatste jaar verder uit, onder meer door de recente indexering van de lonen. De dienstenchequewerking binnen het PSC 318.02 kenmerkt zich door een sectorspecifieke CAO voor dienstenchequemedewerkers met aandacht voor omkadering, vorming en overleg met de medewerkers. Deze engagementen komen door de onvoldoende financiering onder druk. Tijdens de huidige coronacrisis neemt de sector ook ten volle zijn verantwoordelijkheid op door gezinnen blijvend te ondersteunen en te voorzien in het nodige preventiemateriaal, opleiding en ondersteuning van de medewerkers.


Vanuit een bekommernis om de continuïteit van het aanbod te kunnen verzekeren en onze medewerkers eenzelfde verbetering van hun sociaal statuut te kunnen bieden als alle andere werknemers, herhalen de sociale partners binnen het PSC 318.02 met aandrang de vraag aan de Vlaamse Regering om dringend de nodige ruimte te voorzien om een structureel antwoord te bieden op deze uitdagingen.


We zien volgende pistes om de leefbaarheid van de diensten en het sociaal statuut van medewerkers te kunnen verbeteren door de tegemoetkoming aan diensten te verhogen:


  1. een volledige indexering van de overheidstussenkomst in de dienstencheques

  2. een geleidelijke afbouw van de fiscale aftrek voor de gebruiker

  3. een indexering van de eigen bijdrage van de gebruiker. Eerder onderzoek wees reeds op de bereidheid van klanten tot een iets hogere bijdrage indien dit de medewerker ten goede komt.

We ondersteunen ook de vraag om een enveloppefinanciering te voorzien voor omkadering

werkbaarheid, competentieopbouw,…


We vragen tenslotte om bij nieuwe algemene maatregelen ook hun effect op de

dienstenchequesector af te toetsen. We denken hierbij aan de recente wijziging van de

doelgroepvermindering die een negatieve impact heeft op onze kostenstructuur.


We rekenen op een oplossing en zijn steeds bereid dit verder toe te lichten.Namens de sociale partners PSC 318.02,


Stefaan Berteloot, Directeur Zorggezind

Bart Vannetelbosch, Nationaal secretaris ACV Voeding en Diensten

Johan Van Eeghem, Federaal Secretaris BBTK

Tommy Jonckheere, Nationaal Sectoraal Verantwoordelijke ACLVB

Werner Van Mierlo, Secretaris non-profit ACV Pulsコメント


bottom of page