top of page

Project:
Collectieve Gezinszorg

Collectieve gezinszorg biedt tal van voordelen voor zowel cliënten als zorgprofessionals. Door de traditionele één-op-één zorgrelatie uit te breiden naar ‘gezamenlijke’ gezinszorg, waarbij één verzorgende efficiënt meerdere gebruikers tegelijk kan ondersteunen, bevorderen we sociale participatie, beperken we psychische kwetsbaarheden zoals eenzaamheid, en bieden we doelgerichte zorg en ondersteuning.

Deze aanpak gaat verder dan alleen efficiëntie; het creëert vooral kansen voor cliënten om elkaar te ontmoeten en onderlinge steun te ervaren in hun eigen buurt.

Hierdoor ervaren cliënten een verbeterde kwaliteit van leven en voelen ze zich sterker verbonden met hun gemeenschap. Voor jou als dienst voor gezinszorg betekent dit een efficiëntere inzet van personeel en een duurzame oplossing voor het personeelstekort in de zorg- en welzijnssector.

 

Wat kun je verwachten?

Door deel te nemen aan dit project, verbind je je aan een gezamenlijk onderzoek naar de meerwaarde van collectieve gezinszorg en naar belemmerende factoren in de huidige regelgeving. Samen testen we nieuwe vormen van gezamenlijke zorg en identificeren en pakken we obstakels zoals kosten en regelgeving aan. Na analyse van verschillende projecten wordt er een rapport opgesteld met concrete aanbevelingen voor een nieuw regelgevend kader voor collectieve gezinszorg, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en praktijkervaringen.

 

Jouw engagement

We vragen je organisatie om actief deel te nemen aan dit project door je ervaringen, kennis en ideeën te delen. Jouw inbreng is cruciaal voor het succes van dit initiatief. Door samen te werken, creëren we een gedragen voorstel dat de sector ten goede komt en de duurzaamheid van collectieve gezinszorg waarborgt.

 

Waarom deelnemen?

  • Maatschappelijke impact: Je draagt bij aan de verbetering van de kwaliteit van leven voor cliënten door het bevorderen van sociale participatie en het verminderen van psychische kwetsbaarheid.

  • Innovatie en verbetering: Jouw deelname helpt bij het ontwikkelen van innovatieve oplossingen en verbeteringen in de gezinszorg.

  • Administratieve vereenvoudiging: Je helpt mee aan administratieve vereenvoudiging in de gezinszorg. We weten dat er al veel initiatief wordt genomen, ook hiervoor is er een plaats in dit project. De huidige regelgeving en kaders maken gedeeltelijke collectieve gezinszorg al mogelijk, maar dit heeft zijn beperkingen.

  • Invloed op beleid: Je krijgt de kans om direct invloed uit te oefenen op toekomstige regelgeving en beleid, zodat deze beter aansluit bij de praktijk.

  • Samenwerking en kennisdeling: Je profiteert van de uitwisseling van goede praktijken en inzichten met andere organisaties in de sector.

Doe mee!

Samen kunnen we collectieve gezinszorg naar een hoger niveau tillen. Jouw deelname is van onschatbare waarde om dit project tot een succes te maken. Laten we samen werken aan een toekomst waarin gezinszorg nog meer aansluit bij de behoeften van cliënten en zorgverleners.

Meer over dit project

Projectnaam

Faciliteren van collectieve gezinszorg

Looptijd
01/12/2023 – 31/12/2026

 

Doel
Het project heeft als doel de huidige vormen van collectieve gezinszorg in kaart te brengen, nieuwe initiatieven te stimuleren via een regelluw kader, de meerwaarde van collectieve gezinszorg te benoemen, belemmerende factoren in de regelgeving te identificeren en voorstellen te doen voor faciliterend beleid. Daarnaast zal het project goede praktijken samenbrengen, een juridische analyse uitvoeren, en resulteren in een rapport met concrete, wetenschappelijk onderbouwde elementen voor een nieuw regelgevend kader.

 

Projectcoördinator / Contactpersoon

Liesbeth Corthals (Zorggezind)

NIEUWS

VlaamsParlement.png

Besluit van de
Vlaamse Regering

Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een subsidie aan Zorggezind voor het faciliteren van collectieve gezinszorg.

VlaamsParlement.png

Nota aan de
Vlaamse Regering

Bertreft: definitieve goedkeuring van het besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een subsidie aan Zorggezind voor het faciliteren van collectieve gezinszorg.

ouderenzorg.png

Project Collectieve Gezinszorg:
stand van zaken

Op 15 december kende de Vlaamse Regering € 450.000 subsidie toe aan Zorggezind voor de periode december 2023 tot en met december 2026.

bottom of page