top of page

Privacybeleid 

Beleid inzake vertrouwelijkheid van gegevens en disclaimer ZORGGEZIND vzw
Dit beleid en de daarbij horende disclaimer kunnen gewijzigd worden zonder dat we gebruikers daarvan expliciet op de hoogte stellen. U kunt de laatste versie van dit beleid steeds terugvinden op www.zorggezind.be 

 

Beleid inzake vertrouwelijkheid van gegevens

Zorggezind hecht veel belang aan het respect voor uw privacy en verbindt zich ertoe om de bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen, en dit in overeenstemming met de geldende wetgeving.

Dit beleid inzake de vertrouwelijkheid van gegevens heeft tot doel de naleving te waarborgen van de AVG (Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens).

Hieronder vindt u volledige informatie over de persoonsgegevens die worden verwerkt door Zorggezind (ond.nr. 438.877.092, maatschappelijke zetel Sint Jansstraat 32-38, 1000 Brussel) de bewaring ervan en de manier waarop u uw rechten kunt uitoefenen.

 

Indien u bijkomende vragen hebt, kan u contact met ons opnemen via: info@zorggezind.be

 

Persoonsgegevens verwerkt door Zorggezind en doel van de verwerking 

 

De persoonsgegevens verwerkt door Zorggezind zijn bedoeld om de medewerkers van haar leden of haar externe partners te identificeren en te contacteren: naam, voornaam, professioneel of privé e-mailadres indien dit werd overgemaakt, standaardtaal, telefoonnummer, organisatie, functie, beroepsadres of privéadres indien dit werd overgemaakt.

 

Personen ingeschreven op de nieuwsbrief van Zorggezind

 

De verwerkte identificatie- en contactgegevens zijn bedoeld om, mits toestemming van de betrokken persoon, de nieuwsbrief van Zorggezind te versturen of toegang te verlenen tot de informatie.

 

De instemming van de persoon kan op ieder ogenblik worden ingetrokken door online uit te schrijven, dit kan middels de daarvoor voorziene link onderaan elke nieuwsbrief of via mail op info@zorggezind.be.

 

Deelnemers aan de evenementen georganiseerd door Zorggezind (opleidingen, infosessies, seminaries, enz.)

 

De verwerkte identificatie- en contactgegevens zijn bedoeld om, mits toestemming van de betrokken persoon, hem/haar zo goed mogelijk over de organisatie van het betrokken evenement en, desgewenst, ook de facturatie ervan, te informeren.

 

Medewerkers van een onderneming die een contractuele relatie heeft met Zorggezind

 

De identificatie- en contactgegevens van de medewerkers van leveranciers of van ondernemingen die een contractuele relatie hebben met Zorggezind, worden verwerkt in het kader van het algemeen beheer van Zorggezind en voor de uitvoering van een overeenkomst of contract.

 

Gebruikers van de website – gedeelde bestanden

 

De leden van Zorggezind hebben toegang tot de beveiligde zone van de website en/of gedeelde bestanden. Bepaalde gebruiksinformatie kan bewaard blijven voor het beheer van de website en organisatie van de bestanden (vb. aantal verbindingen).

 

De website van Zorggezind kan gebruik maken van “cookies”. Een 'cookie' is een klein gegevensbestandje dat bij het bezoeken van websites op je computer of mobiel apparaat wordt geplaatst. In dit gegevensbestandje wordt informatie opgeslagen (bijvoorbeeld over bepaalde voorkeuren van de bezoeker). De website kan deze informatie bij een later bezoek weer herkennen. Sommige cookies worden automatisch verwijderd wanneer je de website verlaat. Andere cookies blijven op je computer of mobiel apparaat staan zolang je ze niet zelf wist.

Overdracht van persoonsgegevens aan derden 

 

De bovenvermelde persoonsgegevens die Zorggezind verwerkt, worden niet buiten de Europese Economische Ruimte of door internationale organisaties verwerkt en worden nooit doorgegeven aan derden, met uitzondering van gegevens die verplicht doorgegeven moeten worden aan de overheid of bevoegde overheidsdiensten.

 

Bewaartermijn van de gegevens 

 

Zorggezind bewaart de vermelde persoonsgegevens gedurende de tijd die noodzakelijk is voor de uitoefening van haar missie en activiteiten. Ze worden geschrapt wanneer de betrokken persoon niet langer deel uitmaakt van de ledenorganisatie of van de externe partner van Zorggezind (voor zover Zorggezind hierover werd geïnformeerd), met uitzondering van de gevallen waarin de wet een langere bewaartermijn oplegt.

 

Indien de verwerking gebaseerd is op toestemming, worden de betrokken persoonsgegevens geschrapt wanneer de betrokkene zijn of haar toestemming intrekt.

 

Rechten van personen op wie de gegevensverwerking betrekking heeft

 

Toegang tot persoonsgegevens 

 

U hebt het recht om kennis te nemen van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben, evenals van de specifieke kenmerken van de verwerking die gebeurt door Zorggezind, met inbegrip van de doelstelling van de verwerking van deze gegevens. 

 

Om inzage te krijgen in uw persoonsgegevens, zie rubriek ‘toepassing van uw rechten’ in dit document.

 

Rechtzetting of wissen van persoonsgegevens 

 

U mag eisen dat onjuiste gegevens die op u betrekking hebben, zo snel mogelijk worden gecorrigeerd of aangevuld.

 

U mag eisen dat de persoonsgegevens die op u betrekking hebben zo snel mogelijk worden gewist wanneer die gegevens niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of verwerkt, wanneer er geen gerechtvaardigd doel meer bestaat voor de verwerking, wanneer u terugkomt op uw toestemming voor de verwerking van bepaalde gegevens of wanneer Zorggezind zich niet langer kan baseren op een ander gerechtvaardigd doel voor de verwerking.

 

Om uw persoonsgegevens te verbeteren of te wissen, zie rubriek ‘toepassing van uw rechten’ in dit document.

 

Verzet tegen de verwerking van de persoonsgegevens

 

Behalve voor de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de inachtneming van de contractuele of wettelijke verplichtingen van Zorggezind, mag u zich te allen tijde verzetten tegen de verwerking van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben om ernstige en gegronde redenen.

 

Om verzet uit te oefenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Zorggezind, zie rubriek ‘toepassing van uw rechten’ in dit document.

Recht om de toestemming in te trekken 

 

U hebt het recht om uw toestemming op ieder ogenblik in te trekken wanneer de rechtmatigheid van de gegevensverwerking gebaseerd is op uw instemming (Nieuwsbrief, informatie ontvangen over infosessies enz.). De verwerking van deze gegevens vóór de intrekking van de toestemming blijft geldig.

 

De instemming van de persoon kan op ieder ogenblik worden ingetrokken door online uit te schrijven, dit kan middels de daarvoor voorziene link onderaan elke nieuwsbrief, de pagina Contact op de website of via mail op info@zorggezind.be.

Toepassing van uw rechten 

 

Ieder verzoek dat is bedoeld om een van deze rechten uit te oefenen moet worden verzonden naar het volgende e-mailadres: info@zorggezind.be

 

Bij dit verzoek moet een kopie van uw identiteitskaart worden gevoegd.

 

Het aan dit verzoek gegeven gevolg wordt u zo snel mogelijk en hoe dan ook binnen één maand vanaf de ontvangst van het verzoek ter kennis gebracht. Desgevallend kan deze termijn met twee maanden worden verlengd, rekening houdend met het aantal verzoeken en de complexiteit ervan.

 

U hebt eveneens het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:

 

Gegevensbeschermingsautoriteit

Persstraat 35, 1000 Brussel

+32 (0)2 274 48 00

contact(at)apd-gba.be

 

Bescherming van de persoonsgegevens

 

Zorggezind neemt alle technische en organisatorische maatregelen met betrekking tot de bescherming en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens waarover zij beschikt.

 

Disclaimer

Intellectuele eigendomsrechten

 

De gehele inhoud van de website www.zorggezind.be is beschermd door intellectuele rechten en behoort toe aan Zorggezind vzw.

 

De reproductie, mededeling en ter beschikkingstelling ervan aan het publiek voor niet-commerciële doeleinden, is toegelaten mits uitdrukkelijke schriftelijke bronvermelding. Deze toestemming geldt echter niet voor de teksten waarbij er expliciet beperkingen van het gebruik worden vermeld.

 

Ledenservice 

 

De leden van Zorggezind hebben toegang tot informatie die hun specifiek aanbelangt. Deze toegang wordt verstrekt via gegevens per E-mail. De bekomen toegang is strikt persoonlijk en mag niet aan derden gegeven of ter beschikking worden gesteld. Indien de gebruiker deze voorwaarde niet naleeft of in geval van ander misbruik behoudt Zorggezind zich het recht voor om de betrokken gebruiker(s) de toegang gedeeltelijk of volledig, tijdelijk of permanent te ontzeggen.

 

Beperking van aansprakelijkheid

 

Zorggezind kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor schade aan een computer, hard- of software, virussen en andere ongemakken door het gebruik van hun website.

 

De informatie op de website is van algemene aard en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

 

Zorggezind kan niet garanderen dat haar teksten en gegevens steeds en te allen tijde volledig, correct en geactualiseerd zijn. Zorggezind verwerkt de gegevens die het ontvangt van anderen. Hoewel Zorggezind zich inspant om teksten en gegevens volledig, correct en geactualiseerd te houden, kan het dit niet garanderen.

 

De informatie op de website is dus louter indicatief. Zorggezind is bijgevolg niet verantwoordelijk voor het gebruik van deze informatie, met welk doel dan ook.

 

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die de website ter beschikking stelt, kan u Zorggezind contacteren via info@zorggezind.be .

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Zorggezind vzw kan dan ook in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

 

Belgische wetgeving en bevoegde rechtbanken

 

Onderhavige gebruiksvoorwaarden vallen onder de Belgische rechtsorde.

bottom of page